"In the meantime, thanks ants. Thants." -- Look Around You

Wainwright's Coast to Coast Walk

Day 12 - Blakey Ridge to Egton Bridge