"Do you wanna buy some pegs, Dave?" -- Papa Lazarou, The League Of Gentlemen

Wainwright's Coast to Coast Walk

Day 12 - Blakey Ridge to Egton Bridge